Защо Психология 4.0?

Психотерапия в духа на времето

Хората променят света, но и светът променя хората

Знанието за човека съпътства технологичния прогрес. Днес, на прага на Четвъртата индустриална революция, психологията крачи към своя революция. Така както “учещите се машини” — способни да се самоуправляват и децентрализирано да вземат решения — са настоящият залог за устойчиво и екологично бъдеще, едно анти-утопично разбиране за човека, не като проект, а като самоорганизираща се система — способна да поражда свои собствени смисли и основания за промяна — може да бъде отправна точка към едни по-благополучни отношения между хората и обществата.

Преразглеждането на класиците е единствената истинска форма на вярност към тях *

Ето една илюстрация как се е развивал възгледът за света през последните няколко века и как това развитие едновременно произтича и намира отражение в централни сфери от живота. Психотерапията не е изключена от този процес — само ако следва духа на времето, може да помогне на клиентите си да (пре)осмислят света по адекватен за съвремието си начин. Затова централният въпрос при избора на психотерапевт е не какви видове психотерапия практкува, а от какъв възглед за света се ръководи практиката му. Нали революциите се случват първо в ума… или не съвсем? Към инфографиката ⇣ ⇣ ⇣

Революция 1.0 (18-ти век)

Възглед за света: Механистичен. Цялото е сбор от съставните му части, които изпълняват строго определени функции.

Революция 2.0 (19-ти век)

Възглед за света: Динамичен. Явленията са резултат от взаимодействието на сили и енергии, които не са пряко наблюдаеми.

Революция 3.0 (20-ти век)

Възглед за света: Кибернетичен. Системите се управляват чрез постоянна обратна връзка какво се случва на изхода им.

Революция 4.0 (21-ви век)

Възглед за света: Децентричен. Машините и хората пораждат собствената си реалност и я съгласуват чрез учене от обкръжението си.

Защо 4.0

1765

Индустрия 1.0

Механизация

First Industrial Revolution С изобретяването на парната машина индустрията става водещ отрасъл. Новият вид енергия и изграждането на железопътни мрежи (още…)

1796

Психология 1.0

Френология

Традиционно умът е бил изучаван чрез интроспекция. Френологията предоставя привлекателна биологична алтернатива, която се опитва да обедини всички психични явления, използвайки последователна биологична терминология.

(още…)

1870

Индустрия 2.0

Електрификация

Second Industrial Revolution

Новите енергийни източници и нарасналите индустриални нужди въвеждат поточните линии в крупните фабрики. През следващите десетилетия се наблюдава бум на изобретенията, (още…)

1890

Психология 2.0

Психоанализа

В края на 19-ти век идеята за несъзнавания психичен живот освобождава западния човек от поредната антропоцентрична заблуда. Или както казва създателят на психоанализата Зигмунд Фройд, човечеството е трябвало да понесе поне три големи удара по наивния си нарцисизъм: (още…)

1969

Индустрия 3.0

Дигитализация

Third Industrial Revolution

Развитието на електрониката, телекомуникациите и компютрите налага ерата на високо-автоматизираното производство и отваря пътя на роботиката, биотехнологиите и (още…)

1984

Психология 3.0

Интерсубективност

Обяснителният модел на психологичния проблем и на случващото се в терапевтичната сесия престава да бъде фокусиран върху пациента, а се измества върху взаимодействието в диадата терапевт-пациент. Идеята е, че в работата си заедно те създават обща психична реалност — интерсубективно поле — (още…)

2020

Индустрия 4.0

“Умни фабрики”

Кибер-физични системи, които могат да следят физическите си процеси, да комуникират една с друга в реално време и взимат децентрализирани решения за операциите си, са вече в основата на “умните фабрики”. С “интернет на нещата” пресичането на границите между биологичното, физичното и (още…)

2025

Психология 4.0

Автопойеза

Разбирането за човека и мястото му в света се освобождава от представата за една обща предзададена реалност, която можем да променяме директно чрез силата на ума и действията си. Вместо това теорията за автопойетичните системи предлага идеята, че реалността  (още…)


* Адаптиран цитат от лекция на Славой Жижек.

Моля, свържете се с мен, за да копирате текста.