Защо Психология 4.0?

Психотерапия в духа на времето

Хората променят света, но и светът променя хората

Знанието за човека съпътства технологичния прогрес. Днес, на прага на Четвъртата индустриална революция, психологията крачи към своя революция. Така както “учещите се машини” — способни да се самоуправляват и децентрализирано да вземат решения — са настоящият залог за устойчиво и екологично бъдеще, едно анти-утопично разбиране за човека, не като проект, а като самоорганизираща се система — способна да поражда свои собствени смисли и основания за промяна — може да бъде отправна точка към едни по-благополучни отношения между хората и обществата.

Преразглеждането на класиците е единствената истинска форма на вярност към тях *

Ето една илюстрация как се е развивал възгледът за света през последните няколко века и как това развитие едновременно произтича и намира отражение в централни сфери от живота. Психотерапията не е изключена от този процес — само ако следва духа на времето, може да помогне на клиентите си да (пре)осмислят света по адекватен за съвремието си начин. Затова централният въпрос при избора на психотерапевт е не какви видове психотерапия практкува, а от какъв възглед за света се ръководи практиката му. Казват, че революциите се случват първо в ума… Към инфографиката ⇣ ⇣ ⇣

Революция 1.0 (18-ти век)

Възглед за света: Механистичен. Цялото е сбор от съставните му части, които изпълняват строго определени функции.

Революция 2.0 (19-ти век)

Възглед за света: Динамичен. Явленията са резултат от взаимодействието на сили и енергии, които не са пряко наблюдаеми.

Революция 3.0 (20-ти век)

Възглед за света: Кибернетичен. Системите се управляват чрез постоянна обратна връзка какво се случва на изхода им.

Революция 4.0 (21-ви век)

Възглед за света: Децентричен. Машините и хората пораждат собствената си реалност и я съгласуват чрез учене от обкръжението си.

Защо 4.0

Индустрия 1.0

Механизация: С изобретяването на парната машина индустрията става водещ отрасъл. Новият вид енергия и изграждането на железопътни мрежи дават тласък…Read More

Психология 1.0

Френология: Традиционно умът е бил изучаван чрез интроспекция. Френологията предоставя привлекателна биологична алтернатива, която се опитва да обедини всички психични…Read More

Индустрия 2.0

Електрификация: Новите енергийни източници и нарасналите индустриални нужди въвеждат поточните линии в крупните фабрики. През следващите десетилетия се наблюдава бум…Read More

Психология 2.0

Психоанализа: В края на 19-ти век идеята за несъзнавания психичен живот освобождава западния човек от поредната антропоцентрична заблуда. Или както…Read More

Индустрия 3.0

Дигитализация: Развитието на електрониката, телекомуникациите и компютрите налага ерата на високо-автоматизираното производство и отваря пътя на роботиката, биотехнологиите и изучаването…Read More

Психология 3.0

Интерсубективност: Обяснителният модел на психологичния проблем и на случващото се в терапевтичната сесия престава да бъде фокусиран върху пациента, а…Read More

Индустрия 4.0

“Умни фабрики”: Кибер-физични системи, които могат да следят физическите си процеси, да комуникират една с друга в реално време и…Read More

Психология 4.0

Автопойеза: Разбирането за човека и мястото му в света се освобождава от представата за една обща предзададена реалност, която можем…Read More


* Адаптиран цитат от лекция на Славой Жижек.

Моля, свържете се с мен, за да копирате текста.